Strona w budowie...

Tu jesteś: strona główna > aspekty prawne

WARTO WIEDZIEĆ...

Pomimo, że na całym terenie Polski obowiązują te same przepisy to niestety różni urzędnicy różnie je interpretują. Tak więc najlepszym sposobem na ustalenie właściwej w danym rejonie ścieżki formalno-prawnej jest kontakt z właściwym urzędem.

ASPEKTY PRAWNE BUDOWY PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW

 1. Ustawa z dn. 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Dz.U.2003.80.717

  brak wymogu uzyskania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu...

  Art. 50.
  [...]
  2. Nie wymagają wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego roboty budowlane:
  [...]
     2) niewymagające pozwolenia na budowę.

  ... i konieczność jej uzyskania w przypadku braku planu miejscowego dla terenu, na którym znajduje się przedmiotowa działka

  Art. 59.
  1. Zmiana zagospodarowania terenu w przypadku braku planu miejscowego, polegająca na budowie obiektu budowlanego lub wykonaniu innych robót budowlanych, a także zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części, z zastrzeżeniem art. 50 ust. 1 i art. 86, wymaga ustalenia, w drodze decyzji, warunków zabudowy. Przepis art. 50 ust. 2 stosuje się odpowiednio.
  2. Przepis ust. 1 stosuje się również do zmiany zagospodarowania terenu, która nie wymaga pozwolenia na budowę, z wyjątkiem tymczasowej, jednorazowej zmiany zagospodarowania terenu, trwającej do roku.

 2. Ustawa z dn. 18 lipca 2001 r. Prawo wodne. Dz.U.2001.115.1229

  wymóg uzyskania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie POŚ z odprowadzeniem oczyszczonych ścieków do wód

  Dział VI > ZARZĄDZANIE ZASOBAMI WODNYMI > Rozdział 4 > Pozwolenia wodnoprawne. > Art. 122. 1
  Jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, pozwolenie wodnoprawne jest wymagane na:
  [...]
  3) wykonanie urządzeń wodnych,

  sprecyzowanie pojęcia "urządzenie wodne":

  Dział I > ZASADY OGÓLNE > Rozdział 1 > Przepisy ogólny. > Art. 9.1.
  Ilekroć w ustawie jest mowa o:
  [...]
  19) urządzeniach wodnych - rozumie się przez to urządzenia służące kształtowaniu zasobów wodnych oraz korzystaniu z nich, a w szczególności:
  [...]
  f) wyloty urządzeń kanalizacyjnych służące do wprowadzania ścieków do wód,

  Pozwolenie wodnoprawne na wykonanie i eksploatację oczyszczalni ścieków z drenażem rozsączającym w ramach zwykłego korzystania z wód nie jest wymagane - co nie zwalnia jednak od dokonania zgłoszenia o przystąpieniu do eksploatacji takiej oczyszczalni.

 3. Ustawa z dn. 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. Dz.U.1994.89.414

  Budowa POŚ o wydajności do 7,5 m3/d nie wymaga pozwolenia na budowę

  Rozdział 4 > Postępowanie poprzedzające rozpoczęcie robót budowlanych Art.29.1.
  Pozwolenia na budowę nie wymaga budowa:
  [...]
  3) indywidualnych przydomowych oczyszczalni ścieków o wydajności do 7,50 m3 na dobę,

  natomiast wymaga zgłoszenia:

  Rozdział 4 > Postępowanie poprzedzające rozpoczęcie robót budowlanych Art.30.1.
  Zgłoszenia właściwemu organowi wymaga:
  1) budowa, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1-3
  i pkt 5-21, [...]

  Na oczyszczalnie "podlegające" temu przepisowi nie jest wymagane uprzednie uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy jeżeli dla danego obszaru jest ustanowiony szczegółowy plan zagospodarowania terenu.

 4. Dodatkowo przed złożeniem zgłoszenia zamiaru budowy POŚ może zajść konieczność uzyskania dodatkowych uzgodnień np.:

  • lokalizacji oczyszczalni z właściwym miejscowo Zespołem Uzgadniania Dokumentacji Projektowej (ZUDP)
  • z "konserwatorem zabytków" (najczęściej odpowiedni miejscowo Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków) - na terenach objętych ochroną konserwatorską
  • z Zespołem Parków Krajobrazowych - na terenach, na których ustanowiony jest Park Krajobrazowy
  • z właściwym miejscowo Wojewódzkim Zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych - jeżeli oczyszczone ścieki będą odprowadzane do urządzeń melioracyjnych np.: rowów
 5. Ustawa z dn. 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. Dz.U.1994.89.414

  Urzędnik rozpatrując zgłoszenie zamiaru budowy może zażądać dodatkowych uzgodnień (np. w/w)

  Art.30 ust.2
  W zgłoszeniu należy określić rodzaj, zakres i sposób wykonywania robót budowlanych oraz termin ich rozpoczęcia. Do zgłoszenia należy dołączyć oświadczenie, o którym mowa w art. 32 ust. 4 pkt 2, oraz, w zależności od potrzeb, odpowiednie szkice lub rysunki, a także pozwolenia, uzgodnienia i opinie wymagane odrębnymi przepisami. W razie konieczności uzupełnienia zgłoszenia właściwy organ nakłada, w drodze postanowienia, na zgłaszającego obowiązek uzupełnienia, w określonym terminie, brakujących dokumentów, a w przypadku ich nieuzupełnienia – wnosi sprzeciw, w drodze decyzji.

 6. Ustawa z dn. 18 lipca 2001 r. Prawo wodne. Dz.U.2001.115.1229

  zakaz odprowadzania ścieków do wód stojących

  Art. 39.
  1. Zabrania się wprowadzania ścieków:
  1) bezpośrednio do wód podziemnych;
  2) do wód:
  [...]
  c) stojących,
  d) jezior oraz do ich dopływów, jeżeli czas dopływu ścieków do jeziora byłby krótszy niż 24 godziny;

  definicja wód stojących

  Art. 5.
  [...]
  3. Śródlądowe wody powierzchniowe dzielą się na:
  [...]
  2) stojące, do których zalicza się wody znajdujące się w jeziorach oraz innych naturalnych zbiornikach wodnych niezwiązanych bezpośrednio, w sposób naturalny, z powierzchniowymi wodami płynącymi.
  4. Przepisy o wodach stojących stosuje się odpowiednio do wód znajdujących się w zagłębieniach terenu powstałych w wyniku działalności człowieka, niebędących stawami.

 7. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego. Dz.U.2006.137.984

  wprowadzanie ścieków do wód...

  § 4.1
  Ścieki bytowe wprowadzane do wód nie powinny zawierać substancji zanieczyszczających w ilościach przekraczających najwyższe dopuszczalne wartości wskaźników zanieczyszczeń, które są określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia, lub powinny spełniać minimalny procent redukcji zanieczyszczeń określony w tym załączniku.

  ...i do ziemi

  § 11.5
  Ścieki pochodzące z własnego gospodarstwa domowego lub rolnego mogą być wprowadzane do ziemi, w granicach gruntu stanowiącego własność wprowadzającego, jeżeli spełnione są łącznie następujące warunki:

  1. ilość ścieków nie przekracza 5,0 m3 na dobę;
  2. BZT5 ścieków dopływających jest redukowane co najmniej o 20%, a zawartość zawiesin ogólnych co najmniej o 50%;
  3. miejsce wprowadzenia ścieków oddzielone jest warstwą gruntu o miąższości co najmniej 1,5 m od najwyższego użytkowego poziomu wodonośnego wód podziemnych.

  Odprowadzanie ścieków, które nie spełniają warunków postawionych w §11 ust.5 wiąże się m.in. z koniecznością cyklicznego pobierania próbek (określonego w §5 rozp.) i ich analizy.

  Załącznik 1.
  Najwyższe dopuszczalne wartości wskaźników zanieczyszczeń [...] dla oczyszczonych ścieków bytowych i komunalnych wprowadzanych do wód i ziemi przy RLM poniżej 2000:

  Wskaźnik Jedn. Najwyższa
  dop. wartość
  BZT5 mg O2/l 40
  ChZT mg O2/l 150
  Zawiesiny ogólne mg/l 50
  Azot ogólny mg N/l 30*
  Fosfor ogólny mg P/l 5*
  * - Wartości wymagane wyłącznie w ściekach wprowadzanych do jezior i ich dopływów oraz bezpośrednio do sztucznych zbiorników wodnych usytuowanych na wodach płynących.
 8. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko. Dz.U.2010.213.1397

  brak szkodliwego wpływu POŚ na środowisko

  § 2. 1. Do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko zalicza się następujące rodzaje przedsięwzięć:
  [...]
  40) instalacje do oczyszczania przewidziane do obsługi nie mniej niż 100 000 równoważnych mieszkańców w rozumieniu art. 43 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne;

  [...]
  § 3. 1. Do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko zalicza się następujące rodzaje przedsięwzięć:
  [...]
  77) instalacje do oczyszczania ścieków inne niż wymienione w § 2 ust. 1 pkt 40, przewidziane do obsługi nie mniej niż 400 równoważnych mieszkańców w rozumieniu art. 43 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne;

 9. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Dz.U.2002.75.690

  możliwość stosowania oczyszczalni ścieków oraz konieczność uzgodnienia z Sanepidem jeżeli ilość ścieków przekracza 5 m3/dobę

  Rozdział 5 > Przyłączenia do sieci zewnętrznych § 26.3
  W razie braku warunków przyłączenia do zewnętrznej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, działka, o której mowa w ust. 1, może być wykorzystana pod zabudowę budynkami przeznaczonymi na pobyt ludzi, pod warunkiem zapewnienia możliwości korzystania z indywidualnego ujęcia wody, a także zastosowania zbiornika bezodpływowego lub przydomowej oczyszczalni ścieków, jeżeli ich ilość nie przekracza 5 m3 na dobę. Jeżeli ilość ścieków jest większa od 5 m3, to ich gromadzenie lub oczyszczanie wymaga pozytywnej opinii właściwego terenowo inspektora ochrony środowiska.

  odległość drenażu rozsączającego od studni

  Rozdział 6 > Studnie § 31.1

  Odległość studni dostarczającej wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi, niewymagającej, zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony ujęć i źródeł wodnych, ustanowienia strefy ochronnej, powinna wynosić - licząc od osi studni - co najmniej: [...]
  4) do najbliższego przewodu rozsączającego kanalizacji indywidualnej, jeżeli odprowadzane są do niej ścieki oczyszczone biologicznie w stopniu określonym w przepisach dotyczących ochrony wód - 30 m,

  5) do nieutwardzonych wybiegów dla zwierząt hodowlanych, najbliższego przewodu rozsączającego kanalizacji lokalnej bez urządzeń biologicznego oczyszczania ścieków oraz do granicy pola filtracyjnego - 70 m.

  inne odległości

  Rozdział 7 > Zbiorniki na nieczystości ciekłe § 36.1
  Odległość pokryw i wylotów wentylacji ze zbiorników bezodpływowych na nieczystości ciekłe, dołów ustępów nieskanalizowanych o liczbie miejsc nie większej niż 4 i podobnych urządzeń sanitarno-gospodarczych o pojemności do 10 m3 powinna wynosić co najmniej:
  1) od okien i drzwi zewnętrznych do pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi oraz do magazynów produktów spożywczych - 15 m,
  2) od granicy działki sąsiedniej, drogi (ulicy) lub ciągu pieszego - 7,5 m.
  2. W zabudowie jednorodzinnej, zagrodowej i rekreacji indywidualnej odległości urządzeń sanitarno-gospodarczych, o których mowa w ust. 1, powinny wynosić co najmniej:
  1) od okien i drzwi zewnętrznych do pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi - 5 m, przy czym nie dotyczy to dołów ustępowych w zabudowie jednorodzinnej,
  2) od granicy działki sąsiedniej, drogi (ulicy) lub ciągu pieszego - 2 m.

  odległość szczelnego osadnika od budynku

  Rozdział 7 > Zbiorniki na nieczystości ciekłe § 37
  Przepływowe, szczelne osadniki podziemne, stanowiące część przydomowej oczyszczalni ścieków gospodarczo-bytowych, służące do wstępnego ich oczyszczania, mogą być sytuowane w bezpośrednim sąsiedztwie budynków jednorodzinnych, pod warunkiem wyprowadzenia ich odpowietrzenia przez instalację kanalizacyjną co najmniej 0,6 m powyżej górnej krawędzi okien i drzwi zewnętrznych w tych budynkach.

 10. Ustawa z dn. 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska. Dz.U.2001.62.627

  Wymóg zgłoszenia przystąpienia do eksploatacji oczyszczalni ścieków, jeżeli nie było wymagane pozwolenie wodnoprawne. Zgłoszenie to następuje już po wykonaniu oczyszczalni.

  Art. 152
  1. Instalacja, z której emisja nie wymaga pozwolenia, mogąca negatywnie oddziaływać na środowisko, podlega zgłoszeniu organowi ochrony środowiska, [...]
  Art. 153

  1. Minister właściwy do spraw środowiska określi, w drodze rozporządzenia, rodzaje instalacji, z których emisja nie wymaga pozwolenia, a których eksploatacja wymaga zgłoszenia, uwzględniając ich negatywne oddziaływanie na środowisko.
  2. W rozporządzeniu, o którym mowa w ust. 1, zostaną ustalone rodzaje instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia z uwagi na:
   [...]
   2) wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi,
   [...]
 11. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia. Dz.U.2010.130.880

  lista instalacji wymagających zgłoszenia przystąpienia do eksploatacji

  1. Określa się rodzaje instalacji, z których emisja nie wymaga pozwolenia, a których eksploatacja wymaga zgłoszenia organowi ochrony środowiska.
  2. 1. Zgłoszenia z uwagi na wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi wymagają oczyszczalnie ścieków o przepustowości do 5 m3 na dobę, wykorzystywane na potrzeby własnego gospodarstwa domowego lub rolnego w ramach zwykłego korzystania z wód.

 12. Ustawa z dn. 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska. Dz.U.2001.62.627

  miejsce zgłaszania przystąpienia do eksploatacji oczyszczalni ścieków

  Art. 378
  1. Z zastrzeżeniem ust. 2 i 3, organem ochrony środowiska, właściwym w sprawach, o których mowa w [...] 152 ust. 1, [...] jest starosta.
  [...]
  3. W przypadku zwykłego korzystania ze środowiska przez osoby fizyczne niebędące przedsiębiorcami wójt, burmistrz lub prezydent miasta jest właściwy w sprawach:
  [...]
  3) przyjmowania zgłoszeń, o których mowa w art. 152 ust. 1.

 13. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Dz.U.1996.132.622

  brak konieczności podłączenia budynku z oczyszczalnią ścieków do powstającej kanalizacji zbiorczej

  Rozdział 3 > Obowiązki właścicieli nieruchomości > Art. 5.
  1. Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku przez:[...]
  2) przyłączenie nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej [...]
  przyłączenie nieruchomości do sieci kanalizacyjnej nie jest obowiązkowe, jeżeli nieruchomość jest wyposażona w przydomową oczyszczalnię ścieków spełniającą wymagania określone w przepisach odrębnych;

 14. Dyrektywa Rady Wspólnot Europejskich z dnia 21 maja 1991 r. dotycząca oczyszczania ścieków komunalnych (91/271/EWG)

  możliwość stosowania przydomowych oczyszczalni ścieków w aglomeracjach o RLM<2000

  Artykuł 3
  1. Państwa Członkowskie zapewniają, aby wszystkie aglomeracje wyposażone były w system zbierania ścieków komunalnych, [...]

  W przypadku gdy ustanowienie systemu zbierania nie jest uzasadnione, jako że nie przyniosłoby korzyści dla środowiska lub powodowałoby nadmierne koszty, należy zastosować pojedyncze systemy lub inne właściwe systemy zapewniające ten sam poziom ochrony środowiska.

  analogiczny zapis znajduje się również w obowiązujących przepisach:

 15. Ustawa z dn. 18 lipca 2001 r. Prawo wodne. Dz.U.2001.115.1229

  Art. 42.
  [...]
  4. W miejscach, gdzie budowa systemów kanalizacji zbiorczej nie przyniosłaby korzyści dla środowiska lub powodowałaby nadmierne koszty, należy stosować systemy indywidualne lub inne rozwiązania zapewniające ochronę środowiska.